செய்யட்டும்

இறையருளை மும்மாரி போல் எம் மீது படரச் செய்யட்டும்!

இறையருளை மும்மாரி போல் எம் மீது படரச் செய்யட்டும்!

இறையருளை மும்மாரி போல் எம் மீது படரச் செய்யட்டும்!

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.