மலக்குகள் அல்லது வானவர்கள் (ANGELS) ..!

மலக்குகள் அல்லது வானவர்கள் (ANGELS) ..!

மலக்குகள் அல்லது வானவர்கள்(ANGELS) ..! ...

வல்ல இறைவனின் பணியாளர்கள்.., வானவர்கள்..!

வல்ல இறைவனின் பணியாளர்கள்.., வானவர்கள்..!

இஸ்லாத்தின் இறைநம்பிக்கைக் கோட்பாட்டில் வானவர்கள் மீதான நம்பிக்கையும் ஒரு பிரதான அம்சமாக மிளிர ...