ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

ஹஜ்: ஒரு வரலாற்று செய்தி..!

ஹஜ் என்பது இஸ்லாத்தில் ஒரு முக்கியக் கடமை..! வேற்று மதங்களில் காணப்படும் புனித யாத்திரைகள் போன் ...

ஹஜ் 1

ஹஜ் 1

ஹஜ் மனிதர்களே! உங்கள் இறைவனின் கோபத்தைவிட்டு, உங்களைக் காத்துக்கொள்ளுங்கள் ...