பல்வேறு மதங்களில் திருமணக் கண்ணோட்டம்..!

பல்வேறு மதங்களில் திருமணக் கண்ணோட்டம்..!

மனிதவாழ்வின் மென்மையான தருணம் அது!ஆம்! நிறைவு பெறாத மனிதவாழ்வை ஒரு முழமையை எய்தச் செய்யும் வாழ் ...