இஸ்லாத்தில் தொழுகை என்பது இறைவனுடன் ஒரு அடியான் நேரடியாக உரையாடும் ஒரு வழிபாட்டு அம்சமாக இருக்கின்றது.

இஸ்லாத்தில் தொழுகை என்பது இறைவனுடன் ஒரு அடியான் நேரடியாக உரையாடும் ஒரு வழிபாட்டு அம்சமாக இருக்க ...

0 Comments
இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கம்

இஸ்லாமிய சட்ட விளக்கம் 3 தூய்மையும் தொழுகையும் – 4 1.3 இஸ்லாமிய சட்டம்-ஷரீஅத்-தின் அடிப்படைகள்! ...

0 Comments