ஜகாத்

ஜகாத்

ஜகாத் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடமைகளில் ஸகாத்தும் ஒன்றாகும். ...

Read More