சாதிப்பித்து வேண்டாமே..!

சாதிப்பித்து வேண்டாமே..!

சாதி என்பது மனிதனாக ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஒரு அமைப்பு வடிவமே அன்றி வேறில்லை..! இந்துத்துவம் பெரும் ...

சாட்டையடிக்கும் சாதிகள்..!

சாட்டையடிக்கும் சாதிகள்..!

சாதிகளின் தாக்கம் எந்த அளவு இந்துப் பண்பாட்டு தளங்களில் ஊறியிருக்கின்றது என்பதற்கு இந்து அமைப்ப ...