மும்மாரி

இறையருளை மும்மாரி போல் எம் மீது படரச் செய்யட்டும்!

இறையருளை மும்மாரி போல் எம் மீது படரச் செய்யட்டும்!