அல்லாஹ் மனிதனை பல்வேறு சோதனைக் களம் என்று குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது.

பிறக்கும் குழந்தைகள் சில ஆரோக்கியமானவையாகவும் சில அங்கஹீன மாகவும் பிறக்கின்றனவே ஏன்? கடவுள் நீத ...

0 Comments
மரண வாழ்வும் மறுமை வாழ்வும் உலகத்தின் கற்பனை சித்தரிப்புக்களுமல்ல.

மரண வாழ்வும் மறுமை வாழ்வும் உலகத்தின் கற்பனை சித்தரிப்புக்களுமல்ல.பிரட்ட பிரட்ட பிரமிக்கச் செய் ...

0 Comments
இஸ்லாம் என்றால் என்ன? ஈமான் என்றால் என்ன?

Originally posted 2017-02-10 09:23:31. இஸ்லாம் என்றால் என்ன? ஈமான் என்றால் என்ன?இவற்றிக்கிடையே ...

0 Comments
Islam

இஸ்லாம் என்றால் என்ன? ஈமான் என்றால் என்ன?இவற்றிக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? - 1 ...

0 Comments
விதி குறித்த ஒரு இந்துவின் பார்வை

இந்துவின் பார்வையில்...விதி..? 1விதி குறித்த ஒரு இந்துவின் பார்வை இங்கே.,! ...

0 Comments