இறைவன்

அகிலங்கள் அனைத்துக்கும் இறைவன்

அகிலங்கள் அனைத்துக்கும் இறைவன்