பிரதிநிதிகளாக

உங்களைப் பூமியில் பிரதிநிதிகளாக ஆக்கியவனும் அவனே

உங்களைப் பூமியில் பிரதிநிதிகளாக ஆக்கியவனும் அவனே