‘ஈமான்’ எனும் இறைநம்பிக்கை என்பது,

‘ஈமான்’ எனும் இறைநம்பிக்கை என்பது,

‘ஈமான்’ எனும் இறைநம்பிக்கை என்பது,