இஸ்லாம்

இஸ்லாம் உருவ வழிபாட்டை எந்நிலையிலும் முன் வைப்பதில்லை. அது தண்டனைக்குரிய பெரும் பாவமாகக் கருதப்படுகின்றது.

இஸ்லாம் உருவ வழிபாட்டை எந்நிலையிலும் முன் வைப்பதில்லை. அது தண்டனைக்குரிய பெரும் பாவமாகக் கருதப்படுகின்றது.