வழிபாட்டு

உருவ வழிபாடு என்பது இந்துத்துவத்தின் ஆதார வழிபாட்டு அம்சமாகும்.

உருவ வழிபாடு என்பது இந்துத்துவத்தின் ஆதார வழிபாட்டு அம்சமாகும்.

உருவ வழிபாடு என்பது இந்துத்துவத்தின் ஆதார வழிபாட்டு அம்சமாகும்.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.