எண்ணங்களே

எண்ணங்களே எம் வாழ்வை புடம் போடும் ஊக்கிகள்.

எண்ணங்களே எம் வாழ்வை புடம் போடும் ஊக்கிகள்.