சாதி என்பது

சாதி என்பது ஒரு மாபெரும் நோயாக இன்று உருவெடுத்து நிற்கின்றது.

சாதி என்பது ஒரு மாபெரும் நோயாக இன்று உருவெடுத்து நிற்கின்றது.