ஹஜ் என்பது

ஹஜ் என்பது இஸ்லாத்தில் ஒரு முக்கியக் கடமை..!

ஹஜ் என்பது இஸ்லாத்தில் ஒரு முக்கியக் கடமை..!