விண்ணுலகப் பயணம் 2

விண்ணுலகப் பயணம் 2

விண்ணுலகப் பயணம் 2.....17:1 மிகத் தூய்மையானவன்; தன் அடியாரை ஓர் இரவில் அழைத்துச் சென்றவன்! மஸ்ஜ ...

இறைவன் பார்க்கின்றானே..!

இறைவன் பார்க்கின்றானே..!

இறைவன் பார்க்கின்றானே..!அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.  இது நற்ச ...

விண்ணுலகப் பயணம் 1

விண்ணுலகப் பயணம் 1

விண்ணுலகப் பயணம் 1 கண்ணியமும் மகத்துவமும் மிக்க இரட்சகனாகிய அல்லாஹ் தன் திருமறையில்… ...

நேர்வழியை உடையவர்கள் ஏகத்துவவாதிகளே!

நேர்வழியை உடையவர்கள் ஏகத்துவவாதிகளே!

(இதற்கு முன்னர்) நூஹ் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார்; அப்போது எத்துணைச் சிறந்த முறையில் அவருக்கு நாம ...

அறிந்துகொள்ளுங்கள்., அகிலத்துப் படைப்பாளனை..! – 3

அறிந்துகொள்ளுங்கள்., அகிலத்துப் படைப்பாளனை..! – 3

வானத்திலும் பூமியிலும் அல்லாஹ் ஒருவனைத்தவிர மற்ற கடவுள்கள் இருந்திருந்தால் அவ்விரண்டின் ஒழுக்கம ...