வைத்துள்ள

இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஆத்திக

இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஆத்திக